kakucs.hu
2022. december 23., péntek - 21:15
2022. december 23., péntek - 21:15 Viktória

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Alapító okirat

Kakucsi Polgármesteri Hivatal

Alapító Okirata

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv

 

1.         Megnevezése:                                               Kakucsi Polgármesteri Hivatal

 

2.         Székhelye:                                         2366 Kakucs, Fő utca 20.

 

3.         Jogelődje:                                          Kakucs Községi Tanács Hivatala

 

4.         Alapadatai:                            

4.1. törzskönyvi azonosítója:                         441267

4.2. adószáma:                                               15441269-1-13

4.3. KSH területi számjele:                           1332230

4.4. statisztikai számjele:                               15441269-8411-325-13

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:             65500082-30009452-51000012

4.6. államháztartási azonosítója:                    726049

 

5.         Eredeti alapító okiratának kelte:    2000. 12. 28.

5.1. alapító okiratának száma:                       100/2000. (12. 28.) sz. képviselő-testületi határozat

5.2. eredeti létrehozásának éve:                     1990. október 29.

 

6.         Alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye:

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2366 Kakucs, Fő u. 20.

 

7.         Közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

8.         Szakmai alaptevékenysége:

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kakucsi Kökörcsin Óvoda bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

 

9.         Államháztartási szakágazati besorolása:

841105            Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 

10.       Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210            Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010            Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020            Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

 

11.       Feladatainak ellátására szolgáló vagyon:

A kakucsi 569 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. alatt fekvő, Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 935 m2, az ingatlanon található épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

 

12.       A vagyon feletti rendelkezés joga:

12.1.    Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.

12.2.    Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.

12.3.    Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.

12.4.    Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.

 

13.       Illetékessége:  Kakucs község közigazgatási területe.

 

14.       Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

15.       Vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.

 

16.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése:

16.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó.

16.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

16.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 2014. március 14. napjáig a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

 

Záradék

 

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, tekintettel az Ávr. 180. §-ában foglaltakra.

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Polgármesteri Hivatal részére a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 163/2012. (12. 19.) számú határozattal jóváhagyott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014. (02. 04.) számú határozattal hagyta jóvá.