kakucs.hu
2022. július 4., hétfő - 04:23 Ulrik

Gyermekorvos álláshirdetés

[node:title]

Házi gyermekorvosi álláshirdetés - Kakucs községbe

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kakucs községi gyermekorvosi körzet és a hozzá kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok – vállalkozási formában történő – ellátására pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

Ellátandó település: Kakucs község

Ellátandó feladat:
• Kakucs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő gyermek háziorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok ellátása,
• iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása

Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):
Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C.

Pályázati feltételek:
• csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• B kategóriás jogosítvány,
• saját gépkocsi,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• a praxis vállalkozási formában való működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• MOK-tagság igazolása,
• az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
• pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
• hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
• szakmai és személyes önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A praxis betölthető:
a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, azonban legkorábban: 2022. március 1-jétől.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. évben folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kakucs Község Polgármestere részére (2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi állás pályázat.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a polgarmester.kakucs@gmail.com címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.

Egyéb információk:
• A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
• A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére.
• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelő rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon díját (havonta 5.000 Ft-ig), a szemétszállítási díjat, a takarítási költséget és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségét.
• Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval határozatlan időre – de legalább 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.
• A központi ügyeleti ellátás kistérségi szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelező.
• A település gyermekkorú lakosságának száma: 0-14 éves korig: 503 fő, 14-18 éves korig: 123 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatással érintett gyermekek száma: 251 fő.
• Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.
• Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re található, és az M5-ös autópályán autóval közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.
• A pályázattal kapcsolatban további hiteles tájékoztatást Dr. Kendéné Toma Mária polgármester nyújt a 06-29-576-050-es vagy a 06-20-506-89-65-ös telefonszámokon.
• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:
• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján (www.oali.hu)
• Kakucs község hivatalos honlapján (www.kakucs.hu)