kakucs.hu
2019. szeptember 19., csütörtök - 13:27 Vilhelmina

Jogi és Szociális Bizottság

Jogi és Szociális Bizottság tagjai: 

            Elnöke:                                               Kakucsi-Csernák Zoltán 

            Képviselő tagja:                                   Horváth Zoltán 

            Nem képviselő tagja:                         Marton Ilona 

 

A Jogi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Jogi és Szociális Bizottság alapvető feladata a település és a Képviselő-testület működését szabályozó rendszerek és dokumentumok elkészítésének koordinálása, a szociális jellegű feladatok ellátása, a rászoruló csoportokkal kapcsolatos intézkedések kidolgozása és az esélyegyenlőség megvalósítása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről, ellenőrzi bevezetését, az ezzel kapcsolatos módosító észrevételeit megteszi.

b) Ügyrendi vitákban állást foglal. 

c) Helyi rendeletek elkészítésében állást foglal, közreműködik, javaslatot tesz, ellenőrzi a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását. 

d) A polgármester jutalmazására esetenként javaslatot készít, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti. 

e) A polgármesterrel együttműködve részt vesz az éves munkaterv tervezetének előkészítésében. 

f) Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban kezdeményezést tesz. 

g) Kivizsgálja az Mötv. 37. §-ában meghatározott, a képviselő vagy a polgármester összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. 

h) Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, úgymint: 

ha) az Mötv. 39. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-nyilvántartás, 

hb) az Mötv. 39. § (3)-(4) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik, 

hc) a hb) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az Mötv. 39. § (4) bekezdése szerint az eredményről a Képviselő-testület tájékoztatása. 

i) A segélyezés vonatkozásában gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 

j) Előzetesen véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi tárgyú kiadásokat. 

k) Javaslatot tesz a helyi szociális háló, a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére. 

l) Részt vesz minden kakucsi lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek életkörülményeinek javításában. 

m) Javaslatot tesz az egészségügyi intézmények működtetésének javítására.

n) Kutatja a munkalehetőségeket, koordinációt vállal lehetőségeihez mérten a munkahely-teremtésben, folyamatosan felméri a területen megüresedő állásokat, kapcsolatot teremt más Önkormányzatokkal. 

o) Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására. 

 

A Jogi és Szociális Bizottságra a Testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

1) Dönt az önkormányzati segélykérelmekről, 

2) Dönt a gyermekvédelem helyi rendszerében szabályozott ellátásokról 

3) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjkeret felosztásáról 

4) Dönt a szociális bérlakás bérbevételére irányuló kérelemről