kakucs.hu
2022. december 1., csütörtök - 17:37 Elza

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

Elnöke:                                                   Nagy Pál                 

Képviselő tagja:                               Kakucsi-Csernák Zoltán 

Nem képviselő tagja:                      Maczák János 

Tanácskozási jogú meghívott:      Kucsák Erzsébet

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságfeladat- és hatásköre 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alapvető feladata a település pénzügyi életének nyomon követése, a költségvetés kidolgozása és a biztonságos működés felügyelete. 

A Bizottság továbbá: 

a) Döntésre előkészíti és – a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőinek bevonásával – megfelelő szakmai tartalommal látja el Kakucs község költségvetését, előkészíti a költségvetés szükség szerinti módosítását és folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi mozgásokat, a pénzügyi döntések végrehajtását.

b) A Képviselő-testület elé a költségvetéssel kapcsolatban a Bizottság állásfoglalásával benyújtandó előterjesztések 

ba) az éves költségvetési terv, 

bb) a féléves költségvetési beszámoló, 

bc) az éves zárszámadási rendelet. 

c) A helyben kivetendő adókra tervezetet készít a lakosság teherbíró-képességének felmérése, külső javaslatok meghallgatása alapján, valamint informálódik, kapcsolatot teremt más (környező) önkormányzatokkal az ott kivetett, vagy kivetésre tervezett helyi adók mértékét illetően. 

d) Figyelemmel kíséri az országos gazdasági helyzetet, a realizálódott inflációk tükrében javaslatot tesz a már bevezetett helyi adók, étkezési és közüzemi díjak módosítására. 

e) Az önkormányzati intézmények egyedi gazdálkodását figyelemmel kíséri, elemzi, és szükség szerint takarékossági javaslatokat dolgoz ki és terjeszt a Képviselő-testület felé. 

f) Folyamatosan közreműködik a pénzügyi ellenőrzésnél, önállóan is végez ellenőrzést, jegyzőkönyvet készít, az észlelt hibákra, hiányosságokra rámutat, javaslatot tesz, útmutatást ad a hatékonyabb munkavégzéshez.

g) Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, úgymint:

ga) az Mötv. 39. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-nyilvántartás,

gb) az Mötv. 39. § (3)-(4) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik,

gc) a gb) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az Mötv. 39. § (4) bekezdése szerint az eredményről a Képviselő-testület tájékoztatása.